Ledimo o bile mothuši wa go tshepagala wa ga Lamola. Ba be ba mo  thwetše ge a be a na le mengwaga e lesomenne morago ga gore makgolo wa gagwe a hlokofale a mo tlogele e le tšhiwana. O be a dula ka ngwakong wa ka morago ebile ba lefela le dithuto tša gagwe tša sekolo. E rile ge a na le ngwaga ye lesometshela, a tlogela sekolo eupša ba no mo hlokomela ebile ba mo lefela ge a šomile.

Seo ba bego ba sa se tsebe e be e le pefelo yeo a e khupilego ka gare. O be a nyaka go swarwa bjalo ka morwa wa bona wa madi le go se šome bjalo ka baotledi ba bangwe ba dithekisi. O be a sa kwešiše gore gobaneng a sa swarwe bjalo ka Tebatšo, morwedi wa bona wa gauta. O be a mo jela mona.

Ka madimabe, Tebatšo yena o be a sa tsebe ka moo a bego a ikwa ka gona. Yena o be a mmona bjalo ka mogolo’agwe yoo a sa nkego a ba le yena.

E rile ka letšatši le lengwe go fiša tšhiritšhiri mola batswadi ba gagwe ba se gona le baotledi ba dithekisi ba ile mošomong, Tebatšo a gopola go ikhutša ka phapošing ya bodulo a pharamotše lebati. O be a feditše letšatši ka moka a balela dihlahlobo tša gagwe tša Marematlou.

Batswadi ba gagwe ba be ba phela ba mo kgalela go tlogela lebati la ka pele le bulegile gobane go na le masogana a mantši ao a ba šomelago ao a ka ;lekegago. “O ka se tsebe seo se ka diregago ka bašemane,” tatagwe o be a fela a realo.

Tšatšing leo, Tebatšo o be a se na taba gobane a tseba gore Ledimo o ka ntle, a šoma ka serapaneng. O be a tla mo šireletša.

Ledimo o be a nošetša matšoba setupung ge a tla mmona a patlame mmetseng. Dirotswana tša gagwe tše di telele tše di tšhweu di be di bonala di le boreletšana ebile a patlame a phatlaladitše le matsogo, a ile ka boroko. Bjalo ka mehleng, Ledimo o ile a hloka kgotlelelo gomme a mo hlolela. A lealea a lebelela ge eba go na le motho yo a tlago. Tsela di be di bulegile. O ile a neneketša a tsena ka gare gomme a ema thoko ga gagwe, a lebeletše fase a duma Tebatšo yo a robetšego.

O ile a kwatama ebile a šetše a le kgauswi le go phophola letlalo la gagwe le boreletšana ge modumo wa keiti yeo e bulegago o tla mo šitiša. Ka bjako a napa a tlola gomme a tšhabišetša ka khitšhing moo a fihlilego a tšhela meetse a go tonya go tšwa ka setšidifatšing.

Kganyogo ya Ledimo go Tebatšo e ile ya tšwelapele go gola dinako ka moka ge a mmona. Ka tšatši le lengwe o be a tla hwetša sebaka gomme a mmotša ka moo a ikwago ka gona, o ile a ipotša.

Ee, sebaka seo se ile sa fihla boka mpho ge bošego bjo bongwe, Tebatšo a tla kokota lebating la gagwe. O be a etšwa ‘Pens Down’ party, morago ga go fetša go ngwala dihlahlobo tša gagwe tša marematlou. Phathi yeo e be e dirilwe ke yo mongwe wa moithuti mmogo ka bona  gomme ya fela ka masa, morago ga mpa ya bošego.

Bagwera ba gagwe ba be ba mo lahlile pele ga keiti ya gabo yeo e notletšwego gomme ba sepela. O be a tseba gore tatagwe a ka mmetha ge a ka mo hwetša moo, gobane a be a mmoditše ka ditlamorago tša madila.

Ke lona lebaka leo le mo rometšego ngwakong wa Ledimo wa go hlagala wa RDP.

Keiti ya Ledimo e be e sa notlelwa bjalo ka mehleng gomme a tsena a kokota lebating.

“Ke mang, man!” Ledimo a kgadimola, a tenegile.

“Ke nna, Tebatšo,” o be a konkoretša.

Ledimo o ile a hlomoga bolaong gomme a leba lebating.

“Tebatšo… O tšwa kae bošego bjo?” a botšiša mola Tebatšo a tekatekela ka gare. “Banna! O tagilwe? O thomile go nwa?”

“Ke kgopela go robala mo? Gape tate o tla mpolaya ge a ka mpona ke le bjalo,” o ile a itahlela godimo ga sofa ya go wela ka mantšu ao.

“O ka se robale mo, ntatele.”

Ledimo o ile a rwalela Tebatšo ka phapošing ya gagwe ya borobalelo. Mahlo a Tebatšo a be a tswalelegile gannyane gomme a tšeetšwe kgopolo ke go nwa kudu.

“Re be re keteka tokologo ya rena, buti Ledimo. Finally, ke feditše…” o ile a konkoretša. E rile ge Ledimo a šala a mo lahlela bolaong ya ba o šetše a tlogetše lefase gomme a gona.

Ledimo o ile a lebelela mmejana wa gagwe wa dikhebe. Madi a gagwe a kitima le ditšhika. Ka go iketla, a napa a kwatama fase gomme a atla Tebatšo molomong ka boleta. Tebatšo ga se a dira selo. A latswa lerama la gagwe. Tebatšo a ngunanguna, aowa ebile a mo phaya, mahlo a gagwe a sa tswaletšwe. O ile a ema motsotswana, a lebeletše sefahlego sa gagwe se boreletšana sa go taga. A phophola dirope tša Tebatšo. Tebatšo a boela a belaela, a robetše.

O ile a mo namela. Tebatšo a di hlobola. Tebatšo o ile a gapeletša go bula mahlo gomme a mo tshwela ka mare sefahlegong. O ile a leka go itwela eupša ya ka ditho tša gagwe ga di kgone go šutha.

“O dirang? No! Stop!” o ile a lla.

“Why? Ke be ke nagana gore ke se o se nyakago, mos! Gobaneng o tlile mo ge e le gore se ga se se o se nyakago?”

“Ke nyaka fela go ithobalela. Please, ke lapile, Buti Ledimo,” a kgopela. A mo kgoromeletša kgole.

“O a hlanya, ngwana towe! O nagana gore o mang wena? O raloka ka maikutlo a ka so?” a gapeletša go mo atla gape eupša Tebatšo a retološa sefahlego a lebelela thoko.

“Stop! No! Thušang!” o ile a kgona go goa.

“Homola!” a thiba molomo wa gagwe ka letsogo, a goga borokgwana bja Tebatšo bja ka gare.

Tebatšo o lekile go mo kgorometša eupša mmele wa gagwe wo motelele wa digobagoba wa mo imela.

***

Re botše: O nagana gore go ile go direga eng ka Ledimo le Tebatšo gabjale?