Ngizoloba ngicikoze ngobuciko bami
Phela yimin’ iNkosana kulomkhakha
Ngilob’ inkondlo kushunq’ intuthu njengempepho
Ngikhuluma kunanel’ okhokho ngalenkondlo

Ngikulomsamo njengeNkosana yezinkondlo
Yimin’ onemvume yokushisel’ osonkondlo impepho ngosibo
Ngiloba kufinyelele kuNkulunkulu
Ngiloba kujabul’ amadlozi

Yimin’ iNkosana kulomkhakha
Ngomqondo ngikhulile ngolwimi ngitshodel’ ukukhulisa isizwe

Yimin’ iNkosana yosiba
Ngiyimpophoma yamazwi
Yimin’ inqolobane yezinkondlo
Yimin’ umthombo wabasha ngobunyosi bami