What if
I go back in my mother’s womb again?
What if
I become a little mom’s boy again?

Uma ngingaba lusana futhi,
Ngike ngiyozika esiswini sikamama.
Ngiphisele intobeko futhi!
Angincelise izingone zakhe okokugcina,
Ngingabe ngisona,
Ze ngizoshabasheka isibili

What if
I could be given the second chance?
Where there would be no judgments,
Where I will sing the lullaby songs once again!

Ngiphindiseleni esibelethweni songizalayo!
ngiphenduleni umbungu okokugcina,
Noma ngingaphunza ngivundise umhlabathi.
Mhlasimbe ngondle izibungu ‘ze zikhiqize imbewu yesivuno.
Isivuno sokonga ikusasa,
Liqhakaze ngesasasa.
Uma nje ngingabamsulwa futhi

What if,
I turn back the years
And start over
Over until the rain comes again.
Until I am called the son of God.
Where I will rejoice and sing
‘Co co ujabhayiyane’!
‘Woza wemvula uzosithela’

What if,
I become the saint again,
Where the only thing that matters is Sunday school and bible.

What if,
I go out of this jail and go back in my father’s house?
I go back in my mother’s womb,

Nonxa sekungenzeke,
Ngiwuncolisile umhlaba ngezenzo zami
Ngawugwcaneka nonxa ubuzothile,
Ngakhendla izimpi ezingehlulile.
Ngalibala ngiyintandane,
Ngibuyiseleni esibelethweni sikamama.
Laph’ ebingakaze ngone,
Engingakaze ngagwvaneka!

Ngibuyiseleni noma umama eseyithonga,
Mhlasimpe nami ngiphenduke lona ithonga

What if,
I go back and taste the olden days,
And hear those lullaby songs
“Thula mtwana umama akekho
Uyothengel’amasi”

Uma nje,
Ningangibuyisela esinyeni songizalayo intombi,
‘Ze ngizoqala babusha impilo,
‘Ze ngizolalela iziyalo zabazali kabusha!
Ngike ngihlabelele ezamzukwana ngeqholo.

What if life was easier than this life?
I mean what if I wasn’t born at all.
What if I go back and be re-born,
Awkward I know.

Ngihlinzekeni ngesibeletho selingakaze labeletha itshitshi,
‘Ze ngizozishwathika kulona,
‘Ze lingizale kabusha.
Ngiyafunga ngiyagomela.
Ngingaziphundla ezincilini zomhlaba.
Ngingoni nangephutha!
Ngingaphingi,
Ngingabulali!
Ngiphindiseleni esinyeni songizalayo.

Ngigqumeni esinyeni setshitshi elingenasono,
Noma ngabe uyinzalo kathayela.
Nje mangingazalwa kabusha.
Ngike ngisabe isono,
‘Ze ngizobamsulwa.

Ngigqokiseni imbeleko okokugcina,
Noma ngingabulawa wumphangazana,
Ngizishwabade ukhakhayi,
‘Ze ngandulele kweliphakade.
Inqobo nje mangimsulwa.
Ngibuyiseleni esinyeni sikamame!