Wadikiza kangaka nhliziyo kukhon’ okuzwayo yini
Wadikiza kamnand’ uzwani
Yaz’ udikiza ngize ngizwe sengathi ngizomamatheka
Khuluma nhliziyo kwenzenjani

Kutheni ngisole sengath’ uzowela kobuny’ ubudlelwano
Wadikiza kwaze kwananel’ udebe lwangezansi lomlomo
Kwangathi ngizowela kubudlelwano babantu

Ningangisol’ uma ngiwela kobenu nami ngizoqhub’ itoho
Ngizokulekelel’ ekuphatheni leyonhliziyo
Phela bath’ ithi ingabankul’ ingabe isazekeka
Kungcono ngib’ umsizi wakho

Khuluma nhliziyo sebekwenzeni
Kungan’ uma kudlula yen’ ujekule njengamathole
I feel like I can recite a poem with the circulation of blood through the veins
The beat of my heart makes me rhyme
Rhyme through the rhythm of my heart

Wadikiza nhliziyo yam’ uzwani
Uzwan’ uma ubona lesi sidudla sesiphalapha sentombi
Uzwan’ uma ubona lesinqazu seQhawekazi
Nami sengivele ngidanse kanye nawe