Yilo elalehlisa isimilo kwitshitshi elandela wena thando ndini
Kuthi ngikubonge kodwa ngaliphi konje uma usilethela usizi lodwa
Bheka bathembisana umhlaba nezulu benzana izilima ngabe zisakwazi ukulima
Lingaduma behlukane engathi abakaze behlangane
Olwabo uthando lubonwa mhlazane kwaba ubusika
Kungathi buthi sithe sibone ngesisu
Sengikhonza kuleyo owazi olwamamphela oluzichaza ngezenzo

Ehena nami ngithole uthando kudala ngingazi
Ibanga elesine ngabe ngajabula ukuba ngangazi ngaye eshaye ngonyawo lwengelosi
Ewu izinhlungu ziyangelusa kwaze kwaphela ukusa
Inhloso yothando ukwakha kodwa kulezi zinsuku ukugcwaliselana
Nkosi ngibusise olwami ngingadlali ngalo
Olwanamuhla uthando yisicelo sokufa
Sekwaba ngumdlalo wanoma ngubani

Nhliziyo yinde kulaba abalahlekelwa yizithandwa zabo besazithanda
Thando sewaphenduka iseqamgwaqo usuhamba yinoma ubani
Anda amaliba yilawa mantombazane
Amabhungu agijimisana wodwa usisi esehlezi nonina
Ngezwa kungakhala isililo umama uselahlekwe yibhungu lakhe
Yiso lesi seqamgwaqo
Ngiyakhuza ngothando oselaphenduka ijele lapho injabulo ingasaziwa
Thando udlalile ngezingane zabantu bafa bebulalana bodwa
Wena ungasekho sekuhola inzondo