Ngumhlohl’ongaqamelanga kwiziko lezemfundo kwimfundiso zakhe.
Ngumhlohl’ohluza zonke imfanelo zemveku yakhe.
Ngumthombo ompompozayo wentsusa yesiseko sobomi.

Unozala akamntw’afung’ingqumbo.
Unozala lithyolo loxolo novelwano, kwaye loo mntw’akadinwa kukunasa usapho lwakhe.
Inimba kanozala ihlal’isika ngaw’onke amaxesha, nto leyo emkhokhelela ekukhuseleni usana lwakhe.

Umkhuthazi wobunye ngunozala.
Umtyali otyebisa ingqeqesho ngunozala.
Akubanemibimbi unentswebu yentakatho, nto leyo isisigqibo sembonakalo.
Yakuqengqeleka iminyaka ziyajik’izinto naye uding’uhoyo njengalaa mveku ebeyalusa.