Kgomo e a tsha!
E gangwa ke mang?
E gangwa ke nna Tau
Se sepela ka boya se boifiša manaba
Kgoši kgolo ya setšhaba sa Mapulana
Se bediša boPhiri le boNkwe madi.

Ba re ke Taugadi mola bangwe ba re ke Tau
Le se mpone bo botse la lokela ka potleng
La re ke mpša sethoba kgobe ka meetlwa
E le ge letšatši le o hlabetše
Ruri ke tau seswaraketlala
Ke tloga ke gagola nama lerapong
Ke fetša ka go phura marapo.

Ba go dula šokeng le tee le nna
Ba ipshina nke katse e nwa maswi
E le ge Matebele a sa ba kgetle
Ruriruri ke tloga ke fepa sa ka setšhaba
E le gona go ntšha ka ga tšhwene
Ke le moetapele wa mmakgonthe
Ke ruta bana ditaola

Ke a ratwa ebile ke hloilwe
Efela tlhompho yona, e tletše la go falala
La go ferekantša manaba dibete
Ke tšhaba baditi.