Ukuk’thanda ngyak’thanda
Yebo ngakshada ngempatho
Kwabanda angazi ngakwenzani kumanje
Ngumdlezane kodwa bheka nginjani
Sekuphelile ukfaniswa nembali
Obheke ngimabokoboko sengathi ngishawe ngembokodo
Abangaphandle bathi ngihlaleleni ngibike into engekho emthethweni
Sekufike esiphethweni
Ngikhathele ukuba ukudla kwenduku
Bheka ngoba sengingabhala nebhuku
Ngibuyela ekhaya kubo lobsuku