Ukube ngangazi
Ngabe mhlawumbe angikho la
If I knew the consequences
I would have perhaps tried to escape from it
I would have perhaps tried to run away from it
Kodwa phela njengoba nesisho sithi
Okwenzakalile kufana nokwakudaliwe

Ukube ngangazi
Ukuthi life would turn out this way
Maybe ngabe ngazama ukuzivikela from abangani bami
Maybe I wouldn’t be in this situation

Angithi phela ngathenjiswa izulu nomhlaba
Kanti angazi ukuthi naye uzogcina esewushiya lomhlaba
Ngenxa yesifo phela sengculazi

Kuthe ngelinye ilanga
Kwangena i-phone call
Engitshela ukuthi usesishiyile emhlabeni
Ngenxa yalesi sifo phela sengculazi
The first thing that came to mind
Ukuthi nani angihambe ngiyohlola igazi

Ukube ngangazi
Ngabe mhlawumbe nami angizitholanga senginesifo sengculazi
Phela mina imfundiso yabazali ibingena ngapha iphume ngale

Basuke beqinisile abathi
Isala kutshelwa sibona ngomopho
Isala kutshelwa sibona ngomopho
Ukube ngangazi ngabe nami angizitholanga
Ngihleli phansi ngiphethe ipeni nebhuku ngibhala lenkondlo
Kodwa vele ke dadewethu
Isala kutshelwa sibona ngomopho