Thula ungakhali
Isijwili sakho sivakele emazulwini
Imizamo yakho ibonakele
Sula ezonyembezi uyeke ukhala
Igazi lingeka phalali.