Ubalulekile u 2 September
Ngalolu suku kuzalwa indlovukazi
Sengisho intandokazi
Ngikhuluma ngalentokazi
Eyangithwala izinyanga eziyisishiyagalolunye esibelethweni
Ngikhuluma ngomama uqobo lwakhe

Into engizama ukuyisho ukuthi
Ngalolu suku sibungaza usuku lokuzalwa kwendlovukazi
Ngithe ngizihlalele ngidla amathambo engqondo
Ngathi angithathe leli thuba ngikufisele usuku oluhle
Usuku oluchichima injabulo ngoba phela iyona ekufanele ndlovukazi

Ngifisa ukhule ungakhokhobi
Uluthokozelele usuku lwakho
Ndlovukazi phela wena uyintandokazi
Ube nosuku oluhle mzali wami