Sithandwa sam’ ungumondli wam’
Ulisongo lam’ ngikugqiza ubusuku
Lemini. Ukimi lami ngikuwe. Sohlala
Sinje songo lam’.Ungenza ngibemuhle
ngiqhakaze. Sibenza bebambe
Owangaphansi bebabaze.

Awu songo lam’,ungenza ngibemuhle
Noma ngi ze.
Noma singaze sibe sendle
Ngingathokoza ngilawe songo lam’
Noma ungaze uphele ukucwebezela
Uthundubale uzahlala ulisongo lam’
Ubudlelwano bethu baziwa yimi lawe.

Ngeke bakuzwisise okwethu wena songo lam’
Kwehla kwenyuka uhlezi usengalweni
Yami wena songo lam’angikhathali
ngawe namhlanje ngithi
findo bopha, ngayakugqiza njalo wena songo lam’.

Kwajabulabadala kwabongwa’ mazulu,
kwabongwa’ baphansi ngoba wena
Usulisongo lami okunaphakade.