Vukani ma-Afrika
Vukani sakhe ma-Afrika amahle kusile
Vukani sakh’ isizw’ esisha esiphucuzekile
Sakh’ isizw’ esiya phambili ngempumelelo
Ngiphakel’ ulwazi ngidle ngilulambele kakhulu
Ngidinga lona ukuze ngisuthe ngakhe ikusasa eliqhakazile

Masakhen’ isizw’ esinobumbano nemibono emihle yempumelelo
Masakhe silwe nobungqila bobuphofu,
Sakhe siphokophelele phambili
Qukula ziyasha bambelel’ ungasali
Walala wasala,
Ungazibambezel’ ithuba lisekhona
Memmbila yaswel’ umsila ngokuyalezela
Pho wena ulindeni?

Vukani ma-Afrik’ amahle
Vukani nicij’ imiqondo yenu ithuthuke ngokwezing’ elithe xaxa
Imfundo yisinonhlolo sempumelelo
Ikusasa awulazi likuphatheleni,
Ungaziphuthisel’ isikhathi sisekhona
Ikusasa lakho lihlelwa nguwe
Umncane umdala ikusasa lakho lisezandleni zakho