Lo gongqogongq’ utshawuzayo mqheleni
Le mbushumbush’ ekad’ ikho yamkeleni
Bambani kakuhle xa nibambelele kuyo
Nithethe kakuhle xa nizathuza ngayo

Ndiveni nina beentlanga zabantsundu
Kweli tshawe lethu, ningabi mandundu
Kwa nani bazalwana baseluhlangeni
Le nqwelw’ evuth’ umlilo yisikeleleni

Yibongozeni, ngenxa yabo babhubhileyo
Yibongeleni ke nonke nina nisaphilayo
Yiteketiseni nizukile xa nibalula ngayo
Yibuliseni ninoyolo nakudlula kwiziko layo

Phumani nonke bantu nibon’ intw’ enkulu
Nas’ isilw’ esibungcukarha, inyok’ enkulu
Yizani nonke mawethu, nizofanekisa
Bizani nabeentlanga bazokwalathisa

Naank’ esiza umntwana womthonyama
Naaso, siza siyonyob’ isilo somgquba
Leza linyashaz’ ithole lamanyange
Lizipeqa-peqa loo mzimb’ ulidangatye

Wangen’ umntwan’ omhle, wasirhawula
Yangen’ inkos’ akowethu, yasongamela
Lachithek’ igazi le nkunzi yomqokozo
Gilikidi-gidi-gidi waxhela njalo-njalo

Bho-wo-wo! Yabhong’ inkatyana yedini
Sagqabhuk’ isililw’ esimasikiz’ egumbini
Wagqabhuk’ umthomb’ ongatshiyo
Zadunduluz’ intw’ ezinkulu ngephanyazo

Wangen’ iintlanti zonk’ umdak’ akowethu
Wangena ngelakhe, waphuma ngelethu
Waxhaph’ igazi legusha, waxel’ ixhwili
Wangen’ ephum’ eshiy’ iincwina nezijwili

Tarhu-tarhu nj’ enomsila, senga inomgada
Phambil’ ulindiwe nkunz’ emakhanda-khanda
Izililo zethu se uziqheleli wena Ndlebe-nde
Iinyembezi zeth’ uzibonile wena Mqala-mde

Wadla-wadl’ uhodoshe washiyel’ impethu
O! Mdak’ omhle nezandla, yiba netarhu
Phuma thole lesilw’ esiburhamncwarha
Uz’ ubuye ngengomso, unobuthixorha

Kwaaphum’ uKumkan’ ezulwini, wasisindisa
Wagilana nale nqwelo ekade ibagodusa
Lachithek’ igazi eGolgoth’ esibingelelweni
Apho sinqule sanqulisisa ngalooKumkani

Awuvanga na tshawe lethu, uthandazwa?
Awuvanga na njengel’ ende, uthundezwa?
Kunamhlanje siyaleleza, zimkil’ iinkomo
Kunamhlanje siyakhalima, ziwil’ iinkomo

Nyashaza Zululiyaduma, uz’ ubuy’ unoyolo
Hamb’ uphum’ ugqakadula, ubuy’ unoxolo
Saphum’ isilw’ esikhulu sigush’ ingcwaba
Yagqith’ intw’ enkul’ ixhag’ isihogo somhlaba

Ibilundwendwe le nkosi lusatshana
USomnini-mandla uhleli, usalawula
Izokhawulez’ imihla yakhe, agobe ngequbu
Mpilo-nde nkos’ enkulu, izogug’ ingcambu