2020 besisakubuka okosana oluzelwe izolo,
Litshone emini ilanga ukufika kwakho
Sihelegundini sesifo wena Corona.
Ulonwabo lujike lwayincindi yekhala.
Izolo oku besigiya kumnandi sinyuka sisehla
Kwizitalato zeli lo Mzantsi Afrika,
Kukhala amayeyeye.
Konke oko kujike kwayintsomi.

Namhlanje uvuyo luyimbali.
Ndishiyeke ndilusizana inyembezi zikukutya kwam.
Liyavakala iphango lokumiswa kwentshukumo,
Intliziyo ibethela uma, ubuthongo abusehli,
Andinamva andinamphambili, ubom bumile ngxi.

Sifo ndini esingenasizi, Corona ndini abantu bakuthi
Babolekisana ngencwina ezibhedlela.
Kwezoqoqosho kunuka indlala yodwa.
Sifo ndini esingenasizi, senzeni?

Ndisuke ndayintaka engenamaphiko okubhabha.
Ubom bumile ngxi nguwe Corona ndini.
Abe zopolitiko babhala becima bezama isisombululo
Sokuwahlula lobhubhane, kodwa sihelegundini sesifo sikwenzeni?
Isizwe sakuthi siyabhonga siyabhomboloza,
Siyagixa umthombo wamanzi umpompoza awuphezi.
Uphi na umesuli wezonyembezi? Uphi na umthuthuzeli
Wezontliziyo zingenakuphumla bubuhlungu.

Iphango liyatsho, akusanyamezeleki.
Impilo imile, sixolele ngoku kwanele.
Iyaqaqamba lento, kubuhlungu kudala sinyamezele.
Silahlekelwe ngabantu esibathandayo nguwe bhubhani ndini wesifo.
Sixolele kwanele kuvakele ngoku.