Omunye nomunye ikhona into anikelwe yona.
Ingabe uyayazi?
Iye! Unikelwe, wafumbathiswa.
Ifune uyithole,
Ikhona ngaphakathi kwakho.

Uyazazi bona ungubani?
Uyazazi bona uthanda ini?
Uyazazi bona unekgono lani?

Iye ngiyo leyo oyifumbetheko.
Iye ngiyo leyo onikelwe yona.
Thoma lapho usebenzise okunikelweko.
Ngikho okulilifa lakho.
Ngikho okuzokwenza umuntu okunguwe.
Ngikho okuzokwenza umuntu ohloniphekileko.