Sikhatsi siphelile sokuvuka ubuke lilanga liphuma lishona
Busika bengcile solomane wakhala letimathonsi
Imvula ine koma solo uhleli ndzawonye
Sikhatsi siphelile sokutikhalela wena

Vuka usukume, unike tandla umsebenti wato
Sukuma muntfu lomusha, sukuma sidzandzane
Uvule emehlo, uvule ingcondvo
Ukhaliphise ingcondvo ngelwati
Likusasa likuwe, impilo ikuwe

Nyakata nalabanyakatako
Lishone udle kudla kwemphefumulo
Fundza nalabafundzako
Landzela njenge mntfwana alandzela unina
Sikhatsi siphelile sokubuka batali emehlweni