Tinyanga tiphindzaphindzene solo mane wahamba
Wahamba lendlela ledze leya ekhaya
Lapho uyophumula ubuye ujabule
Sukela wahamba tinyembeti taba sinatifo sami

Busuku ne mini sekwafanana ebusweni bami
Ngitibuta ngitiphendvule malanga onkhe kutsi uhambeleni
Ngifisa ngatsi ngobe wangitjela kutsi utawuhamba
Ngobe ngitamile kulibamba luhambo lwakho
Kodvwa lokudalwe nguSimakade akuphatanyiswa

Somiso siyatingenela siphindze sitiphumele
Imicabango iyazula njalo njalo
Inhlitiyo ihlalele kubalisa
Ngetinsizi nangenhlupheko yemphefumulo

Kusa kwatiwa ngimi malanga onkhe
Lapho ngehla ngenyuka
Lapho ngikhala ngibuye ngijabule
Ngijabuliswe injabulo losatanginika yona

Ngihambe kwahambeka, umhlaba wangivumela
Lapho bengisalahlwa ngumhlaba, live lingihleka
Kepha injabulo yaphakadze yami
Hamba nemisebenti yakho lemihle