Mbiza yokutya koMzantsi,
Mhlonitshwa wazo zonk’indawo zeli,
Zidiben’ingangamshe zeli,
Namandwendwe “investors”
Ngengxoxo nangophuhliso loMzantsi Afrika

Zikrwithakrwithen’inkokheli,
Zitshisiw’izikolo,
Bayabulalan’abafundi,
Bezing’eliphezulu kwezemfundo,
Ndihlab’ikhwel’ukwenjenje kuwe,
Mzi ohloniphekileyo.

“A proper march is needed here,”
Ukuthi ngxe kubambiswano,
Kumthetho nakwingxwelerha,
Ngoba zilaxazekile kweli lethu.