Ubomi kuboni izinto ezi
Ubomi ngamajingi qhiwu
Ndandiba ndiliqule
Ndaligangatha namhla
Sinjenge langa nolwandle

Kum ubuyi ntlaka kumga
Ububusi kubaphakuli
Namhla sinje ngenyoka
Nesele iparafini namanzi
Sinje ngentlaka nentlama

Ntliziyo injani le
Yandingwebayo ntliziyo
Injani le ingena lusini
Ziphoso zini ezi wena
Ungenakuzixolela

Kwanele buya sizokwakha
Indonga buya sizokwakha
Ikhaya lethu

Ziintsuku, ziiveki,
Ziinyanga kunyaka
Ngawe kuba lona
uthando lwenene
Akujiki luphele