Mphe mogoma woo kego thuse.
Re jwale mabele mme nkase dire motlalo,
Re kgona re bwele gae tlala iphile maatla.
Gape letsatsi le ngwedi gase mathomomayo,
Ke kgale re le moo le mare a psile.
O elela di thitho bjalo ka noka mphogodiba.
Thoma ka kua ke thome ka kua,
Re tlogele botswafi bontshi o ba tswisitse mare,
Gobane ba sa fetsa go lema tshemo ka moka.
Ya gomelwa gare, le bupi bja gomelwa sakeng.
Ra swara mahlang ra lebala tseo re di dirileng,
Mohleng wola re be re lema tshemong.