A re tshweu tshweu seila gotswa papa.
A kgobakane bjalo ka boragane,
A hlahla fase bjalo ka mohlahlapudi.
Seledu ke etla o bone semaka.
A bolela ka wa gagwe molomo,
A re ke dirata di bjalo.

A re go phethagetsi ya modimo thato,
A re o ntshepisitse mpho ya maledu kesa gola.
Ge eba di ndira yo mokgalabje,
Bothata le bo bonnyane a bo gona.
Nka ahlola ka gore bo gona,
Gona ke ithahlela thobolong ka bjako.

Ba ile ba sa beile mokganya phatleng,
Ka rotoga nna lengeloi.
Ba ngangabala ba sa fetsi,
Ba re ke sa le yo monnyane.
Ba nhlaba ka lentsu hlabi,
Ba re tseo ke tsa goja swikiri ye ntshi.

Ka sithela mohlabani,
Bjalo ka pela e ometse bothunya.
Ka swara maledu a ka,
Ka fogohla ka matsogo a ka.
Ba thoma go itiya serokaphatla,
Ba fetola menagano ya bona.
Ba re ruri wa rata maledu ao mokgalabje tena.