Ngiyabonga mfundo
Ziningi izinto ezinhle osenzele zona
Nezinye osazoqhubeka usenzele zona
Wembule kumnyama kithina
Waletha ukukhanya nenkazimulo
Sazibona singabantu nathi

Ngiyabonga mfundo
Sithi uma ngabe sesikuncelile
Sathola ulwazi kuwena sidlulele phambili
Ezikhungweni ezinkulu zemfundo
Konyuvesi sibuye sesibuya neziqu zethu
Ezizosiyisa phambili nempilo

Ngiyabonga mfundo
Usuwakhe izithabathaba eziningi
Kanti namaliba asegcwele ngenxa yakho
Futhi uqoqe intsha ebiluvanzi
Ingazi noma liyaphuma noma liyashona
Ingazi nokuthi iqale yenzeni empilweni

Ngiyabonga mfundo
Uxosha ikati eziko kithina
Ebese uletha injabulo
Sethakase size sikhale nezinyembezi zenjabulo
Ngibonga nginconcoze kuwena mfundo
Uma ngabe sengiyibonile imisebenzi yakho
Ebese ngisholo phansi ngithi ukwanda kwaliwa umthakathi
Ngiyabonga mfundo