Ndinombono wendawo apho kungekho ngxolo,
Ndinombono wendawo apho kwenzeka indalo:

Ntakazana zocula,
Ziphaphazele zintyilo-ntyiloza;
Mvula zokuna,
Zulu loduduma,
Mibane yokugqekeza,
Langa lokuphuma
Liphinde liyokutshona ngaphaya kweentaba.

Mithi yokukhula intshule ibe mide,
Sibhakabhaka namafu akude,
Zinkwenkwezi nenyanga ebusuku zokhanyisa ziqaqambe.
Maza olwandle othi aphaxulane.
Nezityalo zokhula,
Uvuyo lwentliziyo yam lufumaneka xa indalo ingaphazanyiswa,
Nditsho nasekwindla nasebusika,
Ehlotyeni nasentwasahlobo.

Zilo zophila ngoxolo nasentlango,
Amaxoxo namacikilishe kwiingcongolo,
Amanzi atsho ngengxolo emnandi edamini nakwimilambo.
Imithombo nemiwonyo nemifula apho amanzi acocekileyo afumanekayo.

Inene ndiyayibulela indalo.