Ngafa ngifel’ ukulunga
Ngafa ngifel’ ukuba nenhliziy’ enhle
Isono sokulunga kwami sesingiguqul’ umxhashazwa

Nkosi wangidala kabi wangidala ngalunga
Sengiswel’ indlela engingakhipha ngay’ inhlawulo yokulunga
Sengifisa nokubhekana noNkulunkulu ngimbuz’ ukuthi wangidalelani ngalunga
Hhayi mina ngiyehluleka

Ngihlala kithi kodwa ngiyisigqila
Ngiyisigqila sokushisw’ amabhodwe ngiphekel’ izihambi
Okwami kubuhlung’ akubekezeleki

Ukube kuya ngami ngabe ngicel’ ukubuyela kwaZulu ngoba kwamhlaba kunzima
Usuku nosuku ngijulel’ ukuqeda ngeyam’ impilo
Yebo khona kubuhlungu

Ukulunga kwami kungikhubaz’ umqondo
Ukube ngadalwa ngaba luhlazana ngabe kungcono
Ngab’ akekho odlalela kimi
Futhi ngiyasola ngifel’ icala lokhokho