Aah! Dalibhunga!
Aah! Zondwa zintshaba!
Aah! Nzala ndini kaNosekeni!
Aah! Ngw’ emabalabal’ aseMvezo!

Uyinkunz’ emdak’ abayikhuz’ ukuhlab’ ingekahlabi.
Uyinkunz’ emdak’ eyangen’ esibayeni samadla gusha.
Yagqugqis’ iinkunzi zaw’ iziqweqwedis’ izikhuphela ngaphandle.

Ihlab’ ikhwel’ imemelel’ isizw’ esiny’ esilinganayo
Myeken’ uMadib’ omde ikhab’ ulifezile.
Myeken’ uMadib’ omd’ ugqats’ ulufezile.
Sulan’ ezonyembezi kwanele!

UnguRholihlala wakula mhlab’ unengca.
Owasirholel’ ihlahla lenkululeko.
Kuthi mandikuthuke!
Umanxebanxeba nj ubuzakuzel’ imidaka yakuni?

Umgquba-gquba nj uburhuqw’ elunxwemeni?
Wabuya watshitshiliza nasesiqithini.
Kwasuka kweqatha nto kum!
Uliqotha qikil’ elichubekileyo

Irhamb’ elarhubuluza lafik’ orheme bonwabile.
Lasuka lagragrama lishob’ ingxak’ endlini.
Balizingela belizungeza ngetiki

Langxabalaza longxatha lokh’ amaxhaka.
Lixhag’ inkululeko linxus’ ubukhosi.
Lala madib’ omde kunyembelekile.
Bendithi ndiyakuyeka.
Hayi akuvumi!

Uyinkosi ngokuzalwa ngokub’ uzalw’ ebukhosini.
Xaxavithi ndin’ elaxovul’ inkululeko layibeleka.
Xola Mzi kaPhalo!
UMadib’ omde wenjenje, wenjenje, wenjenjeyaaaaaa
Ngegraaam… Iyhoooooo