Angilwaz’ uhambo lwakho kanye nobunjalo balo
Kodwa ngikufisela indlel’ ekhanyayo
Indlel’ eqondile engenamagquma
Ngikufisel’ indlela enokuthula nothando

Thath’ izipho zakho esikuphe zona
Uma uzwa ugodol’ uthathe ingubo umbhathe
Uma uzwa ukhathal’ uthwishile ecansini
Uma udwanguza udukile
Layitha ikhandlel’ ukhanyise

Kweyam’ inhliziyo uyohlezi unamathele
Uyohlezi uyinkosi empilwen’ yami
Ngizoza ngizokuvakashel’ elibeni lakho
Sihlale sobabili ngikuxoxel’ ezihamba phambili
Iliba lakho ngizolenz’ libe lihle

Abangcwabi bakwa ‘AVBOB’ bazokhokhela
Zonke izindlek’ zomngcwabo
Bazokufihla ngesizotha sthandwa sam’
Bazokunika inhlonipho nothando
Ngosuk’ lwakho lokulala ubuthongo baphakade