Ndandingatsho ukuba sakuze siphile lentlalo. Ngoku siphezulu sanyukele ngentla. Kuthe xibilili. Ndandingatsho.

Ubom buswiti buphinde bubekrakra njenge ncindi ye khala. Kunjalo. Siyahleka. Siveza neliya kokugqibela lona izinyo. Ndandingatsho.

Singaze siphinde simbone utata welikhaya? Kuba kaloku waphuma esithi uyofuna umsebenzi. Saaalinda ke no mama. Sasilala ngendlala sivuke kwangayo. Ubunewu-newu. Ndingatsho saze siphinde sibuzuze kwelikhaya ngoku. Siphung’ikof enobisi ne sonka esinebhotolo macala. Ndandingatsho.

Ilifu elimnyama lingaze lithi guu bucala. Lisidedele. Sifuman’amathuba. Kukhanye. Ndandingatsho.

Umlilo ubasiwe kuyaqhuma. Uzakuvutha kubeshushu. Uzungatsho kwintsaba zakho. Ucebi’cebo lokuziphuthuma uhlambuluke ubenobom obubhetele.

Uvabantu besitsho udlula ngendlela. Besithi uyambona lo. Lo ubheka pha. Belidlavu izoloku. “Ndandingatsho,” ubom buyakuze bumbeke kulendawo akuyo. Khangela. Yeh. Uzungatsho. Isiphelo awusazi. Uzungakhe ulinge ufungis’phelo. Uqiniseke sizabanje. Uzungatsho. Phila ubashiye besitsho. Bethetha besithi “Ndandingatsho”.

Ndisatsho ndisatsho. Ndisithi “Ndandingatsho” sakuze siybone impumelelo. Nemvisiswano kwelikhaya. Ndandingatsho ndandingatsho