Mandenjenje
Ukukrobisa
Ungqunge
Wangqunga
Ephepha phepha
Okwamanz’ olwandle edlala
Ezungul’isolotya angalisebenzisa lomthetho
Wabiza osiyazi
Wakhweb’amaxhwele
Namagqwirha
Wawathembisa
Itywenka yemali
Waqhumis’ impepho
Wachila ngochith’ ibhunga
Esebenzisa uphuncuka bemphethe
Umnwe womthetho ukhombile yiza mfondini
Ixesha lona labe
Lincinciza ukuya kwintsimbi yeshumi elinambini
Engxashile amapolisa ngaphandle
Amafa nankosi akhe nawo ethe ntsho
Kunuka igazi nje emoyeni
Umkhonto ungekahlabi
Ngelingephi
Yimizuzwana nje
Yaphuma lanto ingxamile
Yathi ndithatheni
Ndim lo ndizizisile
Labe linkone ilizwe yiyantlukwano
Yimiphumela le siyibonayo
Kakade ozingelicele bayikhwela ihamba
Nokuba iya ebhakubha abakhathali bayantumeka nje
Benza nje
Ulizamisile iyeza

Uzama nabomthetho
Bachasele
Bathi, “Soyikisela iMarikana yesibini”
Babiz’amajoni
Abe ngabagrogrisi
Haibo ayililo elidabi ndalilwelayo eli, “Lizalis’idinga lakho bawo,”