Bamthi nkamfu ngemva engacingelanga
Ngolunya bamqoqodisa bam khulula
Sekudala basohluthayo isiketi sakhe
Ngolunya bamngena
Bamkrazula ngaphakathi ngabobhobhosi babo bamdaka
Impunyenye yakhe
Ayifumananga xesha lakuzilungiselela
Bambonzeleka kuyebedlala umahla-ndinyuke
Bamgena ngemva nangaphambili
Ngobhobhosi babo abavussyo
Bemvale umlomo
Singavakali isikhalo nezongcwina
Sies! Iyonyanyisa into abayenzayo
Wazama ukubanqanda
Nkosi yam abamnanzanga nto
Suke bamwisela ngephanga namazembe
Bemkhaba okwebhola yombhoxo
Imizamo yakhe yema nxi
Cwaka tu ukushukuma kuye akasekho
Yhini na madoda
Kode kubenini sikhalimela
Ukuhlunyezwa komama nabantwana
Sies! Mayosonyanyisa