Vukani maqhawe ethu ase Afrika
Vukani zinkalo zonke ze Afrika
Nansi impi sibhekene nayo nayo ibheke thina
Awukhanye umsamu wase Afrika
Akube khona uxolo nozinzo e Afrika
Umnotho awube namandla
Azilunge izinto ma Africa amahle

Aziphele izimpi
Ukhanye umsamu we Afrika
Asibe nabaholi beqiniso
Abazokwenza iqiniso le Afrika
Iqiniso lize libakhulule babe abakhululekileyo
Ngokuphelele
Awukhanye umsamu we Afrika
Aluze ushintso nathi ke sijabule
Ayihlangane i Afrika
Ilwe ne nhlupheko no dlame kuzona zonke izinkalo