Mhla ndixhela ubuntu bam gaqa
Ndihlinza isazela sam kufele nethambo
Ndixhwitha ubumna okwamaxhalanga
Ndivungulela imbeko nesimilo phakathi
Nditice iziyalo nenkolo ndingazinyeki
Ndiphuthume inkohlakalo ndingeva

Ndiyicime imizwa neemvakalelo zam
Ndizibophe zibuthisa zirhuqa zikhwina
Ndizixhinxe ndizilimisa ziy’etyeni
Ndizivale iindlebe zam kwimfundo yam
Ndibeluqilima ukuqina kona enyaleni
Ndimana ukuthi kuqinwa kulomhlaba
Asilizwe leenkene-nkene eli sana lwam

Ngeloxesha ndinje ngebethw’ ephondwen
Andinqandeki andinantanga andinanceba
Ndiyivale vingci intliziyo ndingeva valo
Ndivame ngobuxoki ndiqhame ngendalo
Mhlawumbi ndakubonelwa Ubuntu

Kule lali ndakuxabiseka ndihlonitshwe
Ubudoda bam bungajingi emnqamlezweni
Hleze oosaluka bayakundibheka nam
Bandixhawule bendikhahlela ngoncumo
Bengqina ukuba kwangoko ndandiyinja
Kuyakuba ngumhla endiyivayo impil’entle.