Ah ntombi yotolo
Yinzwakaz’umatshezi
Intomb’enebhongo
Ibhelukaz’elimthubi
Intokazi yamatenza
Ubuhle bendala

Yintsimb’edlezinyo
Ingelosi yasezulwini
Umathandwa nguThixo
Intandane kuluntu lonke
Isixhobo sokuphila

Yinkuthazo kwanethemba
Intwazan’ekholose ngezwi
Esayo isixhobo yibhaybhile
Intokaz’etyekeza ezimnandi
Umzekelo kwabancinane

Isimomondiya esikhokhelisa imfundo
Ndixela uTshezi, Fakade, Tenza
Inkwekhwez’egqamileyo
Into ngath’incumile kodwa iqumbile ngenxa yobuhle bayo

Umlom’usaphuphuma ngamazwi
Into enqabileyo nje lixesha
Mandele kungade kuhlwe
Weeegraaam iyhoooooh!