Anginawo emagama lamanyenti lengingawasho ngawe
Ngobe kukubuka nje ngiba inkukhu lejujwe umlomo
Kumamatseka kwakho kuyangidvudvuta njalo njalo
Lutsandvo lwakho lingipha emandla malanga onkhe

Banyenti bomake labadlale indzima empilweni yami
Ngikhuluma ngo Mama Africa Miriaam Makeba
Winnie Madikizela-Mandela
Pinky Phosa,
Kepha akekho lofana nawe make wami
Ungumake welikhetselo, ungumake welitsandvo

Ngiyatigcabha ngawe Shabangu, Mbele
Wena lolihlata njenge ncoshane
Wena lobeketela kukuhle kukubi
Wena lofukamela emantjwele akho
Lutsandvo lwakho lubanti futsi lujulile

Ngifisa kumbona lombumbi lokubumbe wehluka kulabanye
Ngifuna kukhonta nami lapho uchamuka khona
Ngabe uvelaphi nenhlitiyo yekulunga kangaka?
Ingabe lomoya lomuhle uwutfola kubani?

Ungumake sibili
Usikhukhukati, setikhukhukati
Ungumake wami
Ungu Mbele, ungu Shabangu
Ungu make wami