Dear Luyanda Potwana
Ngith’ angilobe lenkondlo ngilobel’ ohlelweni lwakho
Laph’ izinyembezi ziyagobhoza
Ngithi ngiyazesul’ azipheli

Luyanda ngihlushw’ uthando lomunt’ engimthandayo
Ngiyamthanda kodw’ angimethembi
Kwala noma ngimkhuz’ akangizwa

Luyand’ angisazi ngimenzenjani
Usenokuvel’ angidilike njengesiyoyoyo sendoda
Noma ngimbonis’ ubuhlungu kodw’ akaboniseki

Potwana ngicel’ ungilamulele kulenking’ enginayo
Ngicel’ ungibonise ngilapheke
Ngicel’ ungisize ngobungqondongqondo benu
Ngethemba lokuthi ngizosizakala
Lamula Potwana waw’ umuzi wami