Nganikela ngenhliziyo yami kanti ngivulel’ ukufa
Nganikela ngomuzwa wami kanti ngivulel’ ukufa
Wath’ uyangithanda ngenhliziyo yakhe yonke
Ngangingaz’ ukuthi ungithandel’ ukufa

Isiphetho sothand’ ukufa
Bafik’ ezinhliziyweni zethu bangqongqoze bethi bengangena basibulale
Ihee kwaze kwabuhlungu kwezothando
Yazi sihlukumezeka ngegama lothando

Mmm usuku nosuku kunesidumb’ esiwayo ngegama lothando
Kaze loyomuth’ oyodlisa ngaw’ indoda awubon’ ukuthi isipheth’ ukufa
Uyoth’ ungamdlisa bes’ ungamnaki
Uyoth’ esesangana ngaw’ akubulale
Wazimbela wen’ ingcwaba uphila
Isiphetho sothand’ ukufa