Andisothuki kuyaphi xa se kulelezwa
Ngemvu, equthelelw’ entshabalalweni
Kuba ndikuvile ukuhlahlamba kwayo
Ibinzwa likrele ngesandla sentw’ eyindoda

Ndayibon’ izothile, ithozamile, yab’ ihombile
Iqhayisa ngolo cikizo lwayo lumsulwa
Izibeth’ amacala, iziv’ ubuyon’ okoNomyayi
Ithe wambu umnweb’ orhasharhasha

Yayilikheswa nelolo kwindalo iyonke
Senga iyoyikeka kwilindle lonke
Indoda yayirhintyela ngothando, yathamba
Inga imsulwa, kant’ ithe gushe! Inkanuko

Ndayibon’ igxeleshela inkululeko yayo
Ibe ngajubalaza, isiy’ ekuxhelweni
Yavingcw’ umlomo ngemfakadolo
Yasekelwa ngobuqhinga nobutshijolo

Ndayibon’ igqushalaza, ifun’ inkululo
Yavungam’ indoda iyibhatyula ngesiniya
Injongo yon’ inye, kukuthwal’ isono nehlazo
Ibe lidini lokondl’ ishologu lomlisela

Uthando sisiphelo seziyatha nezimoyoyo
Yahlohlwa imfakadolo, yajoka kumqeqeshwa
Kwathiwa se ilungel’ umnqamlezo
Yahlutywa ubuyona, yathwaliswa ubucaka

Ndayibon’ ixhathisa iqalaz’ ilungelo
Yadlal’ intsimb’ egazini, kwimvu yedini
Latsiz’ igazi, lakrol’ umkhondo ozigingqi
Iliso likhangele kwintaba yenkululeko

Wangath’ uncum’ umhlaba, usel’ elogazi
Yakubhong’ imvu, irhuq’ isono sesondo
Lahlanganisa iingqimba, lamnyam’ ilanga
Ndeva isikhalo, isimema sesilol’ esikrakra

Ndiyibonil’ indoda incuma-ncumeza
Iphakel’ amashologw’ elizweni lobumnyama
Ifung’ ifungisile ngenkununw’ emathangeni
Imi imi izonyanya, lungekh’ uphumlo kuyo

Ndabon’ umbil’ omahlwil’ enkcenkceza
Kungasekho namandl’ okuhesh’ intwala
Imivumb’ emzimben’ ixela ihamb’ enzima
Imvu yedini ibingiwe, eyezulu nguYesu

Ndiyibonile isonyus’ imimango, ikhefuza
Umthwalo uhlel’ emagxeni, ihlaz’ emzimbeni
Umbilo senga ngamathontsiz’ egaz’ elimnyama
Imvu yedini ibingiwe, eyezulu nguYesu

Ndiyivil’ inikezela, ngelozwikazi itshothoza
Amandla eqobekile, yadlal’ intsimbi
Yadlal’ intsimb’ egazini, imvu ibingiwe
Imvu yedini ibingiwe, eyezulu nguYesu

Wosinceda ngantonye ke Mthetheleli
Usazise ilixa lokuvukelwa kwendoda yimvu
Umphindezel’ ongenaye nonditsh’ unobungozi
Imvu yedini ibingiwe, eyezulu nguYesu