Mehla le mabaka di a fetoga.
Bagologolo ba rile seo se sa felego se a hlola.
Ge e le madiba le wona a a psha.
Malapa a fetoga marope.

Lehono ke a dumela gore tša lefase ga di fele.
Gobane ke di bone ka mahlo a ka.
Ka ba ka šala ke le tlabegong.
Semaka e le wena rato la ka.

Ge ke gopola wena ke tlelwa ke tlalelo.
Mahlo a ka a tlala lethabo.
Meriri ya tšhabana le hlogo.
Pelo ya phuphusela boka dihlapi di bona morei wa tšona.

Ke kgakanegong.
Lentšu la gago le ntebatša tšohle.
Mantšu a gago a nkopanya bjaša.
Ditiro tša gago tša nthoba pelo.

Le reng la gago lerato le sa fele?
Se mphetole mogatšaka ga ke balabale.
Gobaneng mediro ye ye mebotse e sa fihli bofelong?
Le gona moo o se fetole ga ke na pelaelo.

Rato la ka!
Ntumelele le nna ke raloke ya ka karolo.
Bula pelo ya gago le nna ke go fe lethabo.
Nkamogele ka atla tše pedi.

O se ke wa mphelela pelo.
Gobane lerato ga le fele pelo.
Lerato ga le na dipotšišo
Lerato ga le na mabaka.
Lerato ga le kweše motho bohloko.
Ebile lerato ga le na bofelo.
O nthatile ke sa ithate.
Wa ba lebone semponega leswiswing.
Ntumelele lehono e be nna yoo a go swarang ka seatla go ya bofelong bja lefase.
Ntumelele le nna ke go bontšhe lerato leo o nthutilego lona.
Gobane wena o re nna weee!