Ikuphi imifino sadlana ne-rayisi?
Zikuphi izinkobe?
Sadlana ne-rayisi?
Kwaphelelaphi okwethu?
Salahlekelwa amasiko nesikompilo lethu
Sidlana ne-rayisi
Sabukela phansi ukudla kwethu kwemvelo
Singabe mvelo

Izindlubu, isinambithi, umbatshi, amabhece, isigwamba
Sadlana ne-rayisi maZulu kwenzenjani?
Akuphi amadumbe?
Ukuphi umkhupha?
Sadlana ne-rayisi?

Zikuphi inkobe zamabele?
Siyophila kanjani isikhathi eside?
Sidlana ne-rayisi?
Sidla i-rayisi?
Njalo nje i-rayisi?

Ukuphi umlaza siphuze saphuzana nokwabondlebe zikhanya ilanga?
Akuphi amahewu nomqombothi siphuze?
Zikuphi izithelo zasendle?
Sadlana nokudla kwabelungu
Akuphi amaqebelengwana imfe?
Saze safa okwabamhlophe