Baningi bephumula phansi komthunzi wakho
Besingaba yini ngaphandle kwakho
Besingaba yini ngaphandle kwakho
Luyisibani esikhanyisa nalapho kusemnyama khona

Sihlahla sothando
Sizophumula kuwe
Ngoba ngawe imizi yobaba mkhulu imile
Sizophumula sakhe
Sakhe imizi yobaba mkhulu ngawe

Sihlahla sothando
Uyayibuyisa injabulo eseyaphela
Uthando alupheli kuwe luyachichima
Izindaba zishintsha ngawe
Sihlahla esithandekayo
Uyidlalile indima enhle ezimpilweni zethu

Uyitshalile imbewu enhle
Emilile yaze yafinyelela nasezizukulwaneni zezizukulwane
Sihlahla sothando
Sihlahla esithandekayo
Amaqabunga aso anuka amakha amumnandi

Sihlahla sothando
Nzalabantu
Singayini ngaphandle kwakho
Isizwe simile nje ingawe
Sihlahla sothando
Qhubeka uhlobise isizwe sethu ngothando