Ithemba likhona lihlala emntwini
Kodwana kusemntwini bonyana wenzani ngalo
Nokuthi ulisebenzisa njani

Nanyana kuneentjhijilo epilweni
Yazi bonyana, siyawa endleleni, sihluleke,
Kodwana sibuya sivuke sizithintithe

Iye, injalo ipilo
Kufuze inande iba neentjhijilo
Njalo siyafunda begodu siyakhula
Nayingakhe ibe mnandi mihla yoke
Ngeze safunda, ngeze sakhula

Vumela izinto zikwehlakalele
Kodwana yazi bona ipilo iyapha ithuba
Nelakho liyeza
Hlala ethembeni
Ungapheli amandla