Maye isizi elungaka
Kanti konakelephi?
Maye isitjhaba siyaphela
Kanti senzeni?
Namkha ngiwo amalanga wokuphela?
Umhlaba mbala uyabhubha?

Napu ubulwelwe buqeda abantu
Napu ubulwelwe buyarhurhula
Abukhethi; umntwana namkha umdala
Unemali namkha uyatlhaga
Ufundile namkha awukafundi
Burhurhula koke

Maye! Zimu ibanesirhawu
Maye! Isizi libonakala ngemehlweni
Asazi bona lakusasa lizakuvela sikhona na,
Namkha abatjhidelene nathi bakhona na
Sesihlala sisevalweni
Sesifana neenyoni zona zihlala zitlhogomele amanabazo

Maye siyaphela
Ngamalanga kunabantu ababhubhako
Ngamalanga kunesililo
Ngamalanga siyakhuza
Sithwala imikhono ehloko

Kazi kuzakudlula na?
Nakhona kuzakudlula kwenze umonakalo ongangani?
Kumbi akukarisi
Sitlhuwile sibambe wangenzasi
Siyarabhela … sekwanele.