[Kusegumbini lika Sizwe. USizwe uhleli no Buhle.]

Sizwe: Buhle kufuneka sazise abantu abadala ngayo yonke lento, bangavele babone sekukho umntwana.

Buhle: Ayongxaki leyo, kamnandi utata no tatomncinci balapha eKapa beze ngoshishino.

Sizwe: Kulungile, ndifuna ubafownele ubaxelele ke.

Buhle: Kulungile ndizakwenza njalo, ufuna beze nini wena?

Sizwe: Ndifuna sidibane ekhaya eNew Section kwisithuba seveki.

Buhle: Kulungile!

[Kusemveni kweveki. UBuhle use New Section kulo Sizwe, ulinde utatakhe no tatomncinci wakhe.]

Velile: Hayi mtshana ndiyabona ukwazile ukhetha.

Sizwe: (encumile) Utsho na lume.

(Kukhala ifowni ka Buhle besahleli njalo.)

Buhle: (eyiphendula) Yizani ngendlela ningajiki, senikufutshane.

Sizwe: Uthetha nabani?

Buhle: Ndithetha noTata, bayalahleka bathi bangase holweni.

Sizwe: Sebekufutshane mos, yithi mabahle ngendlela bangajiki.

Velile: Khawuthi ndime apha phandle, bahamba ngemoto enjani?

Buhle: Bahamba ngemoto ebomvu.

Velile: (ephuma) Kulungile!

[Ebona imoto ebomvu.]

Velile: Iyimoto ka S’bali nje leya.

[Kumis’imoto tshitshilili phambi kwendlu.]

Mongezi: Aybo! Kabawo ayingoS’bali lo ume pha?

Siyabulela: Ingathi nguye mkhuluwa.

[Bayagxidika emotweni.]

Siyabulela: Aybo! Nguwe lo S’bali okanye ngamehlo wam?

Velile: Hay, ayingomehlo akho, ndim lo S’bali.

[Bayahleka.]

Velile: Aybo, khanitsho nibekwa yintoni apha S’bali?

Mongezi: Sb’ali into esibeka apha wena yintombi le yam, kukho umfana owanakalisileyo size ngoza kuxoxa lomcimbi.

Velile: Ey ithande ikubanzima noko kengoku S’bali.

Mongezi: Ithande ikubanzima njani, ingaba ikhona into oyaziyo ngoludaba?

Velile: (ejonga ku Siyabulela) S’bali masingeneni ngaphakathi, lomcimbi ngowokuhlalelwa phantsi ayingowokuthethwa kumiwe ngenyawo.

Mongezi: Ey ndiske ndabethelwa luvalo ngoku S’bali.

[Bangena phakathi endlini bafika kukho uNokhanyo, uSizwe kunye noBuhle.]

Nokhanyo: (othukile) Yintoni na le ndiyibonayo.

Velile: Yehla nomdade, oosbali abazanga kakubi.

[UBuhle uyaphakama wanga uyise.]

Buhle: Tata molo, kunini ndikukhumbula.

Nokhanyo: NguTata wakho lo?

Buhle: Ewe
Nokhanyo: (ethwel’izandl’entloko) Mongezi, uyayibona kengoku imisebenzi yakho?

Sizwe: (edidekile) Haybo Mama niyazana?

Nokhanyo: Sizwe mntan’am, lid’ibali kodwa mandilenze lifutshane; lo ngutata wakho.

Sizwe: (othukile) Ngutata wam, lonto ithetha uba ndilele nodadwethu?

Siyabulela: Oh! Ndiyithetha ke lento mkhuluwa, zemithi ubukad’uyityala ke ezi.

Sizwe: (enomsindo) Khanithi kendibethwe ngumoya.

(uyaphuma umbhakraz’icango.)

Buhle: (edyibhiza zinyembezi) Kutheni ndingayazi mna yonke lento, ungandifihlela njani Tata into enje?

Mongezi: Buhle mntan’am ndicela undixolele, andizange ndiyazi ukuba iyakude ifikelele kulento iyiyo namhlanje.

Buhle: Tata andiqondi ukuba ndingakwazi uphinda ndikuthembe emva kwale into.

[Kusemveni kweyure uSizwe ephumile endlini, nengxwaba-ngxwaba endlini seyide yengcwenga.]

Velile: Makubizwe uSizwe sibone ukuba siyilungisa njani yonke lento.

Nokhanyo: Khawuthi ndimjonge egumbini lakhe apha ngemva.

[Akugqithanga mizuzu uNokhanyo ephumile. Beva ngesikhalo.]

Nokhanyo: (ekhala)Yhu! Bhuti!

[Bathi khwasu bonke bayojonga kwenzeka ntoni.]

Velile: Yintoni, kwenzeka ntoni, Sisi?

[UNokhanyo ukhombe nje phakathi. Bangena egumbini bafika uSizwe ejinga ezixhomile, kukho nephatshana alibhalileyo walibeka phezu kwebhedi.]

Velile: (elila) Yinina madoda, yinto esizakuyithini na le?

[UBuhle ufunda elophetshana libhalwe nguSizwe.]

Buhle: (ekhala) Dear friends and family, I am so sorry for the trauma I caused. I am asking myself one question, “Why was I born?” Was I born to make you proud or to make you sad? That’s the question in my head, that’s what drowns my heart in blood; just “Why”. The future for me is just old age. To end is to start and to surrender is to know. Knowing that I impregnated my sister is just embarrassment and painful… I must have peace and this is the only way.

[Isiphelo.]

***

Ncokola: Ucinga ntoni ngelibalana?