(Thabang le Thabiso ba swara Ngaka Nkarabe. Ba mo iša nageng, ba mo kgoka ka dithapo. Ba mo tšhošetša go fihla a bolela therešo.)

Thabang: Monna o a hlaloša goba re a go bolaya? Akere ngwana wa mma le mo dirile sehlabelo sa lena?
Thabiso: Monna, o ka re ga a nyake go bolela. A re mmolaye.
Thabang: Aowa monna, a re mo fiše a hwe sehlogo.
Ngaka Nkarabe: Bana baka, ga ke tsebe gore le bolela ka eng, hle!
Thabang: Go lokile, mankgwari wola o kae monna?
Thabiso: (O ntšha mankgwari a bile a kgoboketša dipampiri.)
Ngaka Nkarabe: Aowa bana baka, seo ga se hlokege hle. Go lokile. Ke tla hlaloša.
Thabang: Hlaloša o tlogele go re senyetša nako..
Ngaka Nkarabe: Bana bešo, nna ke rekilwe ke Josefate gore ke tle ke bolele maaka. O ntshepišitše R35 000.
Thabang: Josefate! Bjale ke a bona gore ke ka lebaka la eng a be a šomiša tšhelete ya gagwe gore Phalane a bonwe molato. Thabiso a re late mpara yela.
Ngaka Nkarabe: Bjale bana bešo nna yena?
Thabiso: Wena o dira eng?
Thabang: Wena šala ka yona tsela yeo. Ga se ra fetša ka wena.

(Ba mo tlogela gona moo lešokeng ka lebelo.)

***

Re botše: O reng ka sephetho se masogana a a se tšerego?