(Ka ngwakong wa Moruti Phaahla. Mokgadi o robetše. O thoma go lora.)

Mokgadi: (O goelela ka sello.) Johh! Jona mawee! Thušang! Thušang! Johh!
Moruti Phaahla: (O tla ka lebelo.) Mokgadi! Ke eng? (O kwatama kgauswi ga gagwe.)
Mokgadi: (O tomotše mahlo mme o lebeletše Moruti ka letšhogo.) Ntlogele! Ntlogele hle morena Josefate. Nteše ke ye gae hle… ke a go rapela!
Moruti Phaahla: (O mo swara magetla.) Mokgadi, o bolokegile ngwanaka, homola.
Mokgadi: Moruti! Moruti! Ke mo kae? (O a lla.)

(Moruti o ya go kga meetse gomme a boa a mo nweša.)

Moruti Phaahla: Enwa meetse ngwanaka.
Mokgadi: (O tšea meetse a nwa ka lebelo.) Moruti, Bomma ba kae?
Moruti Phaahla: Iša maswafo fase ngwanaka. Na o re o be o tšerwe ke Josefate?
Mokgadi: Ee, Moruti. Morena Josefate le banna ba bangwe ga ke ba tsebe.
Moruti Phaahla: (O šišinya hlogo) Mehlolo ruri! Josefate! E re ke e tla ngwanaka. (O a emelela a kgotlakgotla sellathekeng.)

***

Re botše: Naa o be o gopola gore se se ka direga?