(Mmago Mosima o fihla le banna bamolao ga Moruti. Mokgadi o ba hlalošetša se se diregilego.)

Mmago Mosima: Mokgadi! Mokgadi! Mosima o kae?
Lefokisi Senepe: Mma, ke kwešiša maikutlo a lena. Eupša e reng a re fe setatamente pele.
Mmago Mosima: Lefokisi, se ke se nyakago ke morwedinyana waka hle.
Mmago Mokgadi: Mokgadi, theola maswafo, o kgone go bolela.
Moruti Phaahla: Mofeng dijo, o mpoditše ditaba ka moka
Lefokisi Senepe: O re go diragetše eng?

(Moruti o hlaloša tšohle tšeo Mokgadi a mmoditšego.)

Lefokisi Senepe: Hee banna, Josefate moetapele wa mogwanto?
Mmago Mosima: Ruriruri noga o ka se e tsebe. (O a lla.) Josefate ke be ke mo tshepile ge a re Thabang o swanetše go lwa. Kganthe o be a ipipa mehlala?
Lefokisi Senepe: Mma, ereng re gate sehwirihwiri seo se sa itebetše. Mosima o a boa lehono ke a lebotša. (Batšwa.)

(Mmago Mosima o dula fase ka sello, mola Mokgadi a eja ebile a thuthumela.)

***

Re botše: Naa ekaba maphodisa a dirile go tlala seatla mo molatong wo? Gobaneng o gopola bjale?