(Mmago Mokgadi o dutše ka ntle. Thabang o a tšwelela.)

Thabang: Koko… koko…
Mmago Mokgadi: Dumela Thabang. Ahh na e kaba Mokgadi o ka mola ga geno?
Thabang: Aowa mma. Ga a gona. Ge le mpona ke le fa, ke romilwe ke mma gore ke tle ke bitše Mosima ka gore mogala wa gagwe o tswaletšwe.
Mmago Mokgadi: Aowa Thabang, e re o a bapala morwa. Gape le sellathekeng sa Mokgadi se timilwe. Ahh e kaba ba ile kae bana ba?
Thabang: Ga ke tsebe mma. Efela la mafelelo ge ba laela ba rile ba ya ditšieng. A re kgolweng gore batla boa.
Mmago Mokgadi: O a rereša morwa.
Thabang: Go lokile mma. Ereng ke kgopeleng difate. Le tla šala botse.
Mmago Mokgadi: Go lokile Thabang.

***

Re botše: Naa o nagana gore malapa a a mabedi a swanetše gore a dire eng go phološa maphelo a bana ba bona nako e sale gona?