(Ka ngwakong. Josefate o dutše le Mna Realotšha le Semaumau, ba bolela ka makgarebe a bona.)

Josefate: Banna, afa le a bona gore mo re swere lotto?
Realotšha: O ra bjang monna?
Josefate: Banna, gape ge re ka kgona go hwetša bareki, ke moka ke lehumo.
Semaumau: Ahh monna Josefate, o reng e ke ga o ntshepe? Ke re ke na le banna go tšwa China. Ba nyaka banenyana. Mo re šetše re hweditše mphiwafela.
Realotšha: Ke a le kwa banna, eupša bana bale ba tla dira lešata. Re swantše re ba hlabe nelete ya go ba robatša ka gore le a bona ga ba je.
Semaumau: O opile kgomo’naka. Ke na le diokobatši tša nelete. Josefate o tla ba hlaba. (ba sega.)

***

Re botše: O nagana eng ka taba ya go rekišwa ga batho? Wena o ka dira eng ge o ka ikhwetša o le seemong se makgarebe a a lego go sona?