(Ka ngwakong. Josefate o ješa Mokgadi le Mosima efela ba gana go ja.)

Josefate: Ke re ejang lena!
Mokgadi: (Ka sello.) Morena Josefate, re kgopela go boela gae.
Josefate: Ke o boditše gore o nkgolele akere? Bjale o godile. Mmmmh yah! Mmago otla lahla. O tla be a re o be a ganela eng lerato laka.
Mosima: (Le yena o bolela ka sello.) Bjale nna ke dirile eng?
Realotšha: (O a ba kgadimutša) Homolang! Lena le ditšie tša rena. Tšie ge o e swere ga e diri lešata akere? Le lena le se re foke. Mna Montsho, homotša bana ba ka difepammele.

(Josefate o ba hlaba ka nelete, ba lla gomme morago ba robala.)

Josefate: Mna Realotšha, re swere lotto mo.
Realotšha: A re rapele gore Semaumau o tla di thabela.

(Bobedi ba šikinya dihlogo ka boitumelo)

***

Re botše: Josefate o re o dira tše ka moka ka ge Mmago Mokgadi a ganne lerato la gagwe. Na o nagana gore boitefeletšo ke tsela ya botse ya go fodiša pelo.