(Mmago Mosima o dutše le Thabang ka ngwakong gomme o a apea. Mosima ga se a boye.)

Mmago Mosima: Thabang, leka go founela Mosima gape o kwe gore ba mokae ngwanaka. Gape bjale gona letšatši le tsene ka thabeng.

(Thabang o tšeya sellathekeng o leka go founa efela e mo iša go voicemail)

Thabang: Mma e sa le voicemail.
Mmago Mosima: Mara ekaba ba kae bana ba? Eish! Mohlomongwe ba sa tsene ka gabo Mokgadi. Mara tše tšona ga se mekgwa ya Mosima le ga tee. Ke a kwa mo mading a ka gore se sengwe sona se a direga.
Thabang: Mma, ke nagana gore go kaba kaone ge nka ya gabo Mokgadi ka hlola gore o gona naa.
Mmago Mosima: Dira bjalo ngwanaka. Ngwana yo o nyaka go mpolaya ka pelo.
Thabang: (O a emelela.) Go lokile.
Mmago Mosima: O phakiše.

***

Re botše: O ikwa bjang ka tsela yeo ditiragalo di fetogilego ka gona go fihla mo?